Tjänster

Byggrådgivning

Vi erbjuder rådgivning vid allt från mindre tillbyggnader till flerfamiljshus och lokaler med stor fokus på kvalitet och väl genomförda tekniska lösningar.

Vi har kundens behov och önskan i fokus och med lång erfarenhet inom yrket kan vi föreslå lösningar på det mesta. Vi har också ett stort kontaktnät att förmedla, både när det gäller kunskap och praktiskt utförande.

Vi har under de senaste åren även samlat på oss stor erfarenhet kring KL-trä (CLT) och miljövänligt byggande.

Projektledning

Vi har genom åren varit delaktiga i många olika typer av projekt och på så vis skaffat oss en bred kunskapsbank, som vi gärna delar med oss av.

Vi åtar oss projektledningsuppdrag där vi erbjuder stöd för att genomföra olika typer av byggprojekt. Allt från utbyggnad, nybyggnation och renovering. Från den lilla sommarstugan till flerfamiljshus. Från fabrikslokalen till kommunhuset.

Under vår ledning kommer ditt byggprojekt genomföras tryggt och fackmannamässigt enligt fastlagd plan.

Vi hjälper er med:

  • Lagstiftning och förordningar.
  • Offerter och val av projektörer / entreprenader.
  • Entreprenadavtal både för konsument och byggföretag.

Från det lilla till det stora. Allt från tips inför bygglovet till stora komplexa flerfamiljshus.

Kontrollansvarig – KA

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast ha en kontrollansvarig (KA).

Den kontrollansvarige hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att planen samt de bestämmelser och villkor som gäller följs. KA är även med vid tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Vi åtar oss KA-uppdrag antingen till fast pris eller på löpande räkning. Fast pris vid nybyggnation av en normal villa är kostnaden ca 15 500 + moms.

Platsbesök för kontroll av golvvärmeslingor, röruppstick mm.

Ritning och bygglov

Vi hjälper dig med Ritningar, detaljer, bygglov, K-ritning betongplatta och 3D visualiseringar

Läs mer om Ritningar

Massivträ och miljöbyggande

Vi har under de senaste åren upparbetat en stor erfarenhet och kunskap om byggande med massivträ / KL-trä

Läs mer om Massivträ

Mättjänster

Täthetsprovning

Vi erbjuder provtryckning av småhus och lägenheter enligt ISO 9972:2015 i hela Västra Götaland. En byggnads klimatskal, ytterväggar, golv och tak ska vara lufttäta. I en icketät konstruktion kommer luft som blåser in från utsidan att ge drag. Luft som går från insidan och ut i konstruktionen märks inte på komforten, men ger ökad energiförbrukning och risk för fuktskador och mögelproblematik.

Med RetroTec Blower Door genereras en rapport som tydligt visar läckagetalet genom byggnadens klimatskal. Vi utför också sökning för att hitta luftläckage så dessa kan åtgärdas. Har du frågor kring täthetsprovning eller vill ha en offert? Ring 0523-42080 eller maila info@andersson-nielsen.se

Provtryckning pågår. På plats på Nock Massiva Trähus projekt Godisfabriken i Gävle.

Termografering

Fotografering med värmekamera. Bästa sättet att hitta köldbryggor, bristande isolering och mycket annat. Våran termografering är mycket populär att beställa samtidigt som vi gör en täthetsprovning då vi kan utföra båda samtidigt för att hitta läckage i hus och lägenheter.

Prata gärna med oss för att se om vi hjälpa dig med dina problem.

Utstakning och lägeskontroll

Det är viktigt att byggnader uppförs på rätt ställe, dvs exakt på den plats som bygglovet säger. Vi markerar den nya byggnadens hörn genom att placera stakkäppar alternativt markeringar med sprayfärg. Detta är ett kommunkrav och måste göras av en person som har sakkunskap inom mätning. Vi har sakkunskap och rätt utbildningar hos oss.

Vid lägeskontroll kontrolleras så att byggnaden eller tillbyggnaden blivit placerad på rätt plats och i rätt höjd. Detta är en uppföljning av utsättningen som ger ett kvitto på att byggnaden hamnar där det är sökt. En lägeskontroll görs vanligtvis innan grunden gjuts om det en betongplatta på mark.

Gränsutvisning och inmätning

Vid gränsutvisning får du hjälp att leta upp och tillfälligt markera ut otydliga eller försvunna gränsmarkeringar. Gränsen tydliggörs med hjälp av stakkäppar och sprayfärg. En gränsutvisning kan ligga till grund för till exempel byggnation, trädfällning, plantering av häck eller liknande. Dessa markeringar är endast en utvisning av befintliga markeringar och kan vara med stora fel beroende på när er fastighet bildades. Vi använder med andra ord det material som finns tillgängligt att tillgå i Lantmäteriets data och gör gränsutvisning utifrån det. Nya, rättsligt bindande markeringar kan bara göras av Lantmäteriet.

Inmätning görs bland annat för att skapa ett underlag att använda i samband ny-, om- och till-byggnationer. Då mäter man in befintlig mark, byggnader och berörda anläggningar för få dess placeringar och höjder att ha som underlag för att kunna skapa så korrekta ex bygglovsritningar som möjligt. Det är viktigt att se eventuella krockar och svårigheter så tidigt som möjligt i processen. 

Fuktmätning

Vi hjälper er med hela flödet. Från mätning till analys och rapport.

För att mäta RF% i betong använder vi en kalibrerad Testo 605-H1 fuktmätare. Ett litet hål borras i betongen och ett provrör monteras. I provröret monteras fuktmätaren. Utrustningen blir stående i byggnaden några dagar innan temperatur och fukthalt avläses.

Vi genererar en rapport där betongens fukthalt redovisas enligt RBK-metoden

Andra tjänster

Energibalansberäkning

Vi utför energiberäkningar enligt Boverkets Byggregler och över hela landet. Energibalansberäkningar är ett hjälpmedel för att hålla ned kostnader för el och uppvärmning när man bygger nytt eller renoverar, och är ofta ett krav från kommunen vid bygglov.

Priset för en energiberäkning på ett normalstort enbostadshus är 2 900 SEK inkl. moms. Leveranstiden är max två arbetsdagar.

Ladda ner och fyll i den här mallen när du beställer en energiberäkning av oss. Ladda ner energiberäkningsmall.

Foto: Rickard Vågerud

Brand

Vi hjälper dig med rådgivning inom brand. För varje byggnad eller anläggning så bör det finnas en brandskyddsbeskrivning. Den ska beskriva byggnadens olika brandskyddssystem och funktioner.

Själva termen brandskyddsbeskrivning används inte i Boverkets byggregler eller i plan- och bygglagen, men i praktiken så måste du alltid redovisa en beskrivning av hur byggnaden ska skyddas mot brandfaror. Vid färdigställande ska det finnas en uppdaterad brandskyddsdokumentation.